Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och enterprise. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Preview of Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Best Medicine books

Deja Review Pharmacology, Second Edition

Greatest RETENTION--MINIMAL TIME "This is a wonderful overview of pharmacology for the scholar who's seeking to determine his/her strengths and weaknesses ahead of the examination. " -- Alexis Dallara, Fourth yr clinical pupil, SUNY Downstate collage of medication "The great thing about this article is that it contains crucial pharmacology recommendations in a compact booklet that may be speedy referenced and skim a number of instances in the course of the process a student's stories.

ECG Rounds

Approximately 2 hundred TRACINGS AND a hundred and fifty circumstances educate YOU THE paintings AND technology OF ECG INTERPRETATION Written to be the go-to source for citizens and scholars on cardiology rotation, ECG Rounds replicates the event of getting a grasp clinician rounding with you--skillfully linking ECG abnormalities to a specific case.

Abnormal Psychology: Clinical Perspectives on Psychological Disorders

Susan Krauss Whitbourne and Richard Halgin’s irregular Psychology: scientific views on mental problems, 7th version comprises assurance of expected alterations within the DSM-5. proposing the Human event of mental problems. In Susan Krauss Whitbourne and Richard Halgin’s irregular Psychology: scientific views on mental problems, scholars are proven the human aspect of irregular Psychology.

Vitamin D, Third Edition: Volume Two

The 3rd variation of this vintage compendium, diet D, is the main complete, authoritative reference on hand within the box. In volumes and over a hundred chapters, the editors and authors have marshaled all presently on hand information at the easy mechanisms, common body structure and results on ailment of diet D; they've got laid out for the reader updated and professional details at the function of diet D in overall healthiness and lots of problems.

Additional resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Show sample text content

Lund: Studentlitteratur. SBU. (2006). Metoderför behandling av långvarig smärta. En systematisk litte­ raturöversikt. Del l. Stockholm: SBU. Tillgänglig på web: www. sbu. se/upload/Publikationer/Content0/1/smarta_fulltext. pdf [Hämtad 2009-06-02]. Schön, D. A. (1995). The reflective practitioner. How pros imagine in motion. Aldershot: Ashgate Publishing constrained. SFS. 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. SFS. 1992: 1434. Högskolelagen. Stockholm: Riksdagen. SFS. 1993:100. Högskoleförordningen. Stockholm: Riksdagen. SFS. 1998:531. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. inventory­ holm: Riksdagen SFS. 2001: 453. Socialtjänstlag. Stockholm: Riksdagen. SKL. (2008a). Svensk sjukvård i internationell jämförelse. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig på web: brs. skl. se/brsbibl/kata_documents/doc39255_1. pdf [Hämtad 2008-08-12]. SKL. (2008b). Behov av översyn av specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig på net: www. skl. se/artikeldokument. asp? C=4161&A=50652&FileiD=190668&NAM E=Spec+utb+%2D+brev+om+%F6versyn. pdf [Hämtad 2008-09-23]. · Socialstyrelsen. (2002). Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskun­ nande och kompetens i förhållande until hälso- och sjukvårdens behov. Social­ styrelsen artikelnummer 2002-107- 1 . Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivningför legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen artikelnummer 2005-105-l. Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. until­ gänglig på web: www. socialstyrelsen. se/NR/rdonlyres/2B5A6B25-2026470C-A8BD-OE45AF95FAAA/13558/200912671. pdf [Hämtad 2009-05-28]. SOSFS. 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. until­ gänglig på net: http://www. socialstyrelsen. se/sosfs/2008-14 [Hämtad 2009-09-17]. SOU. 1978:50. Vård-77. long island vårdutbildning. Statens offentliga utredningar. SOSFS. 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedels­ hantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på web: http://www. socialstyrelsen. se/sosfs/2000-1 [Hämtad 2009-09-17]. SOU. 2008:117. Patientsäkerhet. Vad har gjorts och vad behöver göras. inventory- il F Ö RFAT TARNA O C H S T U D E N T L ! T T E R A T U R eighty one B E R I T F I NN S T R Ö M holm: Socialdepartementet. Tillgänglig på web: http://www. regeringen. se/sb/d/10057/a/1 1 7764 [Hämtad 2009-01-21]. SSF. (2008a). Strategiför sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. SSF. (2008b). Strategi för att utveckla vården. Stockholm: Svensk sjuksköterske­ förening. Vårdförbundet. (2007). Vårdförbundet i siffror 2007. Stockholm: Vårdförbundet Tillgänglig på web: www. vardforbundet. se/templates/VFArticlePage4. aspx? id=391 [Hämtad 2008-1 1-22]. Wikipedia. (2009). Wikipedia. Den fria encyklopedin. Tillgänglig på net: http://sv. wikipedia. org [Hämtad 2009-09-17]. Willard, C. & Luker, okay. (2007). operating with the crew: suggestions hired by means of health center melanoma nurse experts to enforce their position.

Download PDF sample

Rated 4.56 of 5 – based on 19 votes