Tumörsjukdomar

By Håkan Olsson

Swedish oncology textbook for med scholars.

Show description

Quick preview of Tumörsjukdomar PDF

Best Medicine books

Deja Review Pharmacology, Second Edition

Greatest RETENTION--MINIMAL TIME "This is a superb overview of pharmacology for the scholar who's trying to establish his/her strengths and weaknesses sooner than the examination. " -- Alexis Dallara, Fourth yr scientific pupil, SUNY Downstate collage of medication "The fantastic thing about this article is that it contains crucial pharmacology recommendations in a compact e-book that may be speedy referenced and browse a number of occasions in the course of the process a student's reports.

ECG Rounds

Approximately two hundred TRACINGS AND one hundred fifty circumstances educate YOU THE paintings AND technological know-how OF ECG INTERPRETATION Written to be the go-to source for citizens and scholars on cardiology rotation, ECG Rounds replicates the event of getting a grasp clinician rounding with you--skillfully linking ECG abnormalities to a specific case.

Abnormal Psychology: Clinical Perspectives on Psychological Disorders

Susan Krauss Whitbourne and Richard Halgin’s irregular Psychology: medical views on mental issues, 7th version contains insurance of expected alterations within the DSM-5. offering the Human adventure of mental problems. In Susan Krauss Whitbourne and Richard Halgin’s irregular Psychology: medical views on mental problems, scholars are proven the human facet of irregular Psychology.

Vitamin D, Third Edition: Volume Two

The 3rd variation of this vintage compendium, nutrition D, is the main complete, authoritative reference to be had within the box. In volumes and over a hundred chapters, the editors and authors have marshaled all presently to be had facts at the easy mechanisms, basic body structure and results on disorder of nutrition D; they've got laid out for the reader updated and professional details at the position of diet D in well-being and plenty of issues.

Additional info for Tumörsjukdomar

Show sample text content

Tidigare har hormontillförsel skett lower than graviditet för att förebygga spontan abort hos vissa kvinnor. Det har visats i flera undersökningar att tillförsel av dietylstilbestrol until sleek lower than graviditeten ökar risken för cervixcancer hos dottern i tidig ålder. Risken finns också för vaginalcancer hos dottern i tidig ålder. Dessa karci­ nom har ett speciellt histopatologiskt utseende och benämns klarcellskarci­ nom. Möjligen ökar risken för testikeltumörer också hos sönerna. Kvinnan, som själv fått medlet below graviditeten, kan löpa en större threat att utveckla bröstcancer. När det gäller barn och tillförsel av hormoner finns ett par stu­ dier som antyder att tillförsel av anabola steroider möjligen kan öka risken för levercancer. Hur det är med tillförsel av anabola steroider i muskelupp­ byggande syfte och hazard för melanoma senare i livet är lite osäkert. En del information skulle kunna tyda på att de som har tagit anabola steroider möjligen har en något ökad chance för levercancer. Flera studier tyder på att p-pilleranvändning i puberteten och före första barnet ökar risken för bröstcancer. En längre tids användning i tidig ålder, samt, enligt nya rön, pågående användning oavsett ålder ökar risken. Det kan också vara så att samma typ av användningsmönster ökar risken för en sär­ skild shape av cervixcancer nämligen adenokarcinom. Viktigt är att påpeka att riskökningen för bröst- och cervixcancer framförallt gäller högdoserade p­ piller och att information i stort sett saknas för lågdoserade p-piller då kvinnor som använt moderna p-piller ännu är för unga för att i större omfattning ha fått hormonrelaterade cancerformer. I vuxen ålder finns en skyddande effekt av p-pilleranvändning när det gäller ovarialcancer och livmodercancer. Ris­ kerna är ibland halverade för dessa cancerformer hos dem som ätit p-piller. I tre ganska nyligen genomförda studier har guy visat på riskökning för lever- och gallvägscancer vid p-pilleranvändning. Vad gäller hormon­ användning runt menopaus och åren efter, finns det en del facts som tyder på att p-pilleranvändning ger en liten eller måttlig riskökning. Långvarig östro­ genanvändning visar ett mer eller mindre konsistent samband med ökad possibility för bröstcancer. De cancerformer som associerats med östrogenanvändning är sannolikt biologiskt mindre aggressiva cancerformer. Både bröstcancer och endometricancer kan ha bättre prognos och riskökningen är måttlig. Däremot finns okonfirmerade facts som tyder på att bröstcancer som diag­ nostiseras hos unga kvinnor som i tidig ålder använt p-piller är en allvarliga­ re melanoma med högre dödlighet än hos andra kvinnor med bröstcancer. probability­ ökningen för östrogenanvändning peri-/postmenopausalt och bröstcancer © Studentlitteratur forty seven Kapitel four gäller framförallt magra kvinnor, som vid östrogenanvändningen vägde mindre än sixty five kg. Infektioner Det finns en rad infektiösa faktorer som har associerats med cancerföre­ komst. Vid Schistosomiasis-infektioner finns ett samband med blåscancer, bröstcancer hos män samt levercancer. Även parasitära angrepp på gall­ gångar kan vara associerad med gallgångscancer.

Download PDF sample

Rated 4.96 of 5 – based on 17 votes