Utvandrarna

By Vilhelm Moberg

En gråkall aprilmorgon år 1850 samlades några män, kvinnor och barn från Ljuders socken i Småland för att utvandra until Nordamerika. De kom från de små stugornas och de stora barnkullarnas land. De hade gjort uppror mot fattigdomen och nöden, mot det ändlösa slitet på steniga åkrar, mot prästens och länsmans myndiga överhet i 1800-talets svenska u-land. De lyssnade until locktonerna från och om det nya landet i väster som hade jord utan brukare och kallade på jordbrukare utan land. Om landet de lämnade, med fattiga grå byar, törnrossnår och silverbäckar, med kor och getter i lidren, berättar Vilhelm Moberg och om de människor som lämnade det: Karl Oskar, Kristina och deras barn, den religiösa svärmaren Danjel och hans milda hustru Inga-Lena, Robert med äventyrslusten brinnande i blodet, och den ogifta skökan Ulrika i Västergöhl.

Utvandrarna (1949) är första delen i Vilhelm Mobergs stora Utvandrarepos som less than hela 1900-talet varit en mycket läst och älskad svit och som även filmatiserats. Det är svårt att föreställa sig någon enskild svensk författare som mer påverkat så många svenskar lower than en så lång interval som Vilhelm Moberg gjort och fortsätter att göra.

Show description

Quick preview of Utvandrarna PDF

Similar Fiction books

Djibouti: A Novel

Elmore Leonard, long island occasions bestselling writer and "the hippest, funniest nationwide treasure in sight" (Washington Post), brings his trademark wit and inimitable type to this twisting, gripping—and occasionally playful—tale of modern day piracy

Dara Barr, documentary filmmaker, is on the best of her online game. She's coated the rape of Bosnian ladies, neo-Nazi white supremacists, and post-Katrina New Orleans, and has received awards for all 3. Now, trying to find a much bigger problem, Dara and her right-hand-man, Xavier LeBo, a six-foot-six, seventy-two-year-old African American seafarer, head to Djibouti, at the Horn of Africa, to movie modern day pirates hijacking service provider ships.

They study quickly adequate that nearly nobody within the center East is who he seems. the main winning pirate, using his Mercedes round Djibouti, seems to be an excellent man, yet his friend, a classy Saudi diplomat, has doubtful connections. Billy Wynn, a Texas billionaire, performs mysterious roles because the temper moves him. He's promised his female friend, Helene, a nifty model version, that he'll marry her if she doesn't turn into seasick or bored whereas circling the realm on his yacht. And there's Jama Raisuli, a black al Qaeda terrorist from Miami, who's vowed to explode anything gigantic.

What Dara and Xavier need to come to a decision, along with tips to remain alive: may still they shoot the motion as a documentary or flip it right into a Hollywood characteristic movie?

Ginny Gall: A Novel

A sweeping, eerily resonant epic of race and violence within the Jim Crow South: a lyrical and emotionally devastating masterpiece from Charlie Smith, whom the hot York Public Library has acknowledged “may be America’s such a lot bewitching stylist alive. ”Delvin Walker is simply a boy while his mom flees their domestic within the purple Row portion of Chattanooga, accused of killing a white guy.

Light from Heaven (Mitford)

The 9th novel within the cherished Mitford sequence, by way of the bestselling writer of At domestic in Mitford and Somebody secure with anyone Good Father Tim Kavanagh has been requested to "come up greater" greater than as soon as. yet he is by no means been requested to do the impossible--until now. The retired Episcopal priest takes at the revival of a mountain church that is been closed for 40 years.

Extra resources for Utvandrarna

Show sample text content

Han kunde sitta här en timme och titta på bäcken – den sista timmen innan han blev dräng. Mitt framför honom i bäckfåran öppnade sig ett djupt svart hål kring en stor sten. I hålet hade han dränkt en katt en gång; det var ett otäckt minne. Och invid den stenen hade en piga på Nybacken sänkt sig häromåret. Hon hade inte sänkt sig själv, utan hade halkat och fallit i vattnet, när hon stod på stenen och sköljde en byk. Stenhällen stupade så brant ned, att hon inte rådde med att ta sig upp igen: Hennes lik hittades i hålan. På stenen syntes det tydliga repor: det var märkena efter hennes fingernaglar. Hon hade rivit och skrapat på stenen med naglarna, males inte kunnat få fäste någonstädes. Efteråt hade Robert sett märkena, och han kunde inte glömma dem. Reporna och ränderna berättade för honom om en människas förfäran inför döden. En dräng kunde dränka sig där i hålan likaväl som en piga. När tjänstehjonet hade sjunkit i bäckens vatten, så gällde intet städjebevis och ingen städjepenning, som hjonet hade mottagit på jorden. En drunknad dräng hade ingen husbonde över sig. Robert satt och grunnade. Han vecklade upp gråpapperet med böckerna. Hans mor hade lagt en liten myrtengren mellan bladen i Psalmboken, och den öppnade sig där den gröna grenen låg, där stod En tjänares bön: ”O, Herre Jesus Kriste, Guds son, Du som själv ödmjukat Dig och påtagit Dig en tjänares skepelse… Lär mig att vara trogen, ödmjuk och tillgiven mina lekamliga herrar i all uppriktighet… Vad timligt gott kan tillfalla mig, det lämnar jag allt until Ditt milda och faderliga välbehag. Lär mig blott i alla skiften vara gudlig och låta mig nöja, så har jag vinning nog… Låt mig ock finna ett gott och kristligt husbondefolk, som icke förakta eller misshandla en svag tjänare, utan fördraga mig i kärlek och saktmod… ” Med myrtenkvisten mellan bladen talade smooth until eventually det unga tjänstehjonet: Du skall läsa denna bön! Och på husförhören fordrade prosten Brusander, att drängar och pigor skulle så skicka sig i sitt ringa stånd, att de kunde läsa upp En tjänares bön utantill. males nu var det i Naturläran som Robert hade ämnat läsa ett stycke. Han hade vikit hörnet på ett blad och hittade genast until eventually stället: ”Om hafwets storlek. Mången torde förundra sig deröfwer att Skaparen lemnat så liten del af jorden until bostad åt menniskor och djur. Nära tre fierdedelar af jordens yta äro nemligen betäckta af watten. males den som lär sig begripa hwarföre wattnet tager bort så mycket rum skall deruti åter se ett bevis på Skaparens allmakt och godhet. Dessa stora wattensamlingar, som omgifwa det fasta landet på alla sidor och som hafwa salt watten, kalla wi för haf… ” Robert tittade upp från boken och såg på bäckens farande vatten. Jorden var delad i mantal, i fjärdedelar, åttondedelar och sextondedelar, och det var hemmansägarna som rådde om den. Den som inte rådde om jord blev tjänstehjon hos de andra. males havet var tre gånger så stort som det fasta landet. Och det var ingen som rådde om havet. Han tänkte: På jorden fanns det många vägar att gå.

Download PDF sample

Rated 4.44 of 5 – based on 37 votes