Utvecklingspsykologi

By Philip Hwang, Björn Nilsson

I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har long island kunskap växt fram less than senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras.

Show description

Preview of Utvecklingspsykologi PDF

Similar Nonfiction books

Pearl Lowe's Vintage Craft: 50 Craft Projects and Home Styling Advice

Classic clothier Pearl Lowe indicates you ways to create the real classic glance on your own residence along with her specialist suggestion and straightforward craft initiatives. This functional advisor, entire with inspiring images contains . .. * 50 step by step craft initiatives * stitching, portray, upcycling and crafting secrets and techniques * A how-to advisor to sourcing your personal classic treasures * And Pearl's little black publication of retailers and providers An absolute must-have for fans of classic and all issues home made.

SAP® NetWeaver Portal Technology: The Complete Reference

Your Hands-on advisor to SAP NetWeaver Portal TechnologyMaster SAP NetWeaver Portal with the main finished, step by step reference on hand at the whole portal implementation lifestyles cycle. Written by way of SAP architect Rabi Jay, this booklet offers every thing you want to plan, layout, set up, configure, and administer SAP NetWeaver Portal, together with SAP NetWeaver program Server Java.

Cloud Computing, A Practical Approach

"The promise of cloud computing is the following. those pages give you the 'eyes broad open' insights you must remodel your corporation. " --Christopher Crowhurst, vp, Strategic expertise, Thomson ReutersA Down-to-Earth advisor to Cloud ComputingCloud Computing: a realistic strategy offers a accomplished examine the rising paradigm of Internet-based company purposes and prone.

Database Concepts (7th Edition)

For undergraduate database administration scholars or enterprise execs   Here’s functional aid for figuring out, developing, and dealing with small databases—from of the world’s top database gurus. Database recommendations by means of David Kroenke and David Auer supplies undergraduate database administration scholars and enterprise execs alike an organization knowing of the innovations in the back of the software program, utilizing entry 2013 to demonstrate the ideas and strategies.

Extra resources for Utvecklingspsykologi

Show sample text content

Den upphov until eventually en rellt sett den tid då risken för skador är störst. mer omfattande skada eller abnormitet embryonala perioden är gene- eighty three DEL F O S T R E T II BLIR BARN Tobak är den vanligaste drogen i vårt Teratologi "Teratologi" betyder studiet av fosterskador. Ordets ursprung — tera betyder monster på grekiska — visar på den syn guy hade på barn som av genetiska eller miljöbetingade orsaker skadats below graviditeten. I dag har vi förhoppningsvis lämnat de flesta sådana fördomar bakom oss. Teratologin syftar until eventually att hitta orsaker bakom och åtgärder mot olika genetiska eller miljöbetingade skador. Det som kan ge upphov until eventually skador kallas teratogener, se tabellen s. eighty five. Omkring televisionå tredjedelar av samhälle. Varje bloss på en cigarrett minskar syrehalten och ökar antalet gifter i moderns blod. Den tydligaste effekten hos det nyfödda barnet är kortare längd och lägre födelsevikt. Andra risker är missfall eller ett dödfött foster, vilket är något vanligare hos rökande mammor än hos icke-rökande. Astma är också vanligare hos de barn vars mödrar rökt less than graviditeten. En annan mycket omdiskuterad drog är alkohol som är den kanske vanligaste orsaken until teratogena effekter. Uppskatt- alla fosterskador uppstår lower than den första ningsvis three barn på 1 000 föds med FAS, fe- trimestern, dvs. less than den första tredjede- talt alkoholsyndrom (fetalt = det som har len av graviditeten då de olika organen och med fostret att göra), som bl. a. ger stör- kroppsdelarna utvecklas som snabbast. ningar i tillväxten, hjärnskador, utvecklings- Ett välkänt teratogen var neurosedyn (ta- störning, avvikande beteende, litet huvud, lidomid), ett lugnande medel som rekom- platt näsa och långt avstånd mellan ögonen. menderades until mödrar på 1960-talet och Också leder och skelett kan vara avvikande. som bl. a. gav upphov until hjärtfel och omit- guy vet i nuläget inte om det finns någon bildade armar och ben hos fostret. Om m o - säker nivå på alkoholkonsumtionen less than dern lower than de första graviditetsveckorna graviditeten, males de flesta experter inom ådrar sig virussjukdomen röda hund har det detta område menar att det finns ett sam- visat sig att fostret kan drabbas av olika grad band mellan mängden alkohol och threat för av barnet, dvs. skadorna är tydligare hos barn utvecklingsstörning, dövhet, synpro- blem, hjärtfel och skador i immunsystemet. vars mammor dricker mycket alkohol. guy räknar med att många miljoner Andra betingelser kan också ha betydel- kvinnor är smittade av hiv (det virus som se för förekomsten av missbildningar och förorsakar aids) och antalet gravida kvinnor missfall — en tonårsgraviditet och låg in- med aids ökar över i stort sett hela världen. komst medför t. ex. större threat för låg födel- En positiv faktor i sammanhanget är dock sevikt hos barnet. att omkring en fjärdedel av de barn som Kronisk melancholy och stark ångest be- föds av hiv-smittade mödrar inte själva bär roende på pressure hos mamman kan också på viruset. guy har också tagit fram broms- skapa komplikationer less than förlossningen, mediciner som innebär att barnet löper även om guy vanligtvis inte brukar räkna mindre threat att bli smittat.

Download PDF sample

Rated 4.70 of 5 – based on 20 votes